603 CNC-maskinbearbetning / Semifinal

Tid

Tisdag 31.1.2023

Tävlingsplats

Den tävlandes egen läroanstalt.

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingen genomförs kl. 9-16.

Material och utrustning

Den tävlande utför semifinaluppgiften på sin egen skolas bearbetningsmaskin. Domaren övervakar arbetsprestationerna med hjälp av kamera. På tävlingsorten har den semifinalansvariga i maskinerna reserverat färdiginställda verktyg som använts i uppgiften och infästningsverktyg samt mätutrustning. Det är förbjudet att använda andra verktyg och annan mätutrustning. Den tävlande ansvarar för att fästena är raka och för att styckena är säkert infästa under tävlingen.

Arbetsstycken reserveras för varje tävlande på förhand enligt givna instruktioner.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • säkerhetsutrustning som behövs i arbetet i arbetssalen
 • verktyg, arbetsredskap och mätredskap som instruerats på förhand enligt särskild anvisning.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Semifinalen har 2 moduler. Den tävlande väljer och utför bara en av dessa.

Bedömningen baserar sig på följande examensdelar i Grundexamen i maskin- och produktionsteknik (inriktning: Verkstadsmekaniker):

 • CNC-svarvning 
 • CNC-fräsning 
 • CAD/CAM Programmering

Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

 • Den tävlandes anteckning i mätningsprotokollet motsvarar styckets verkliga mått, 10 p

(de mått som antecknas i mätningsprotokollet har märkts ut med numrering på ritningen)

 • Huvudmått, 40 p.
 • Hjälpmått, 20 p.
 • Arbetssäkerhet, skyddsutrustning, 5 p.
 • Parallellitet, 2 p.
 • Ytans kvalitet, 4 p.
 • Vassa kanter har avlägsnats, 4 p.
 • Styckena duger för fortsatt produktion, 4 p.
 • Produkten har en färdig form såsom ritningen visar, 10 p.
 • Har stycket fått stötar, 1 p.

Kvalitativ bedömning 14 %

Kvantitativ bedömning 86 %

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i maskin- och produktionsteknik, kompetensområdet för produktionsteknik (verkstadsmekaniker).

Tiden startar när arbetsritningen ges till den tävlande. På ritningen antecknas den tävlandes ID-nummer. Tid för uppgiften är 6 timmar.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/CNC-svarvning

Upgift

I CNC-svarvningen ska den tävlande göra ett NC-program, nödvändiga maskininställningar och svarvning av stycket på det arbetsstycke som hen tillverkat och domaren stämplat. På stycket görs yttre formsvarvning, innersvarvning, stickning samt utvändig och invändig gängsvarvning. Den tävlande ska under tävlingens gång fylla i det mätningsprotokoll som finns på ritningen. Vid programmeringen får man använda CAS- och CAM-program som används i läroanstalten samt kommunicerande styrningar. Den tävlande får använda en A3-ritning samt en 3D-mall med grundmått som fil.

I tävlingsuppgiften används följande material och apparater, som finns färdigt på tävlingsplatsen:

Utvändig svarvning

 • t.ex. WNMG Grovsvarvsstål
 • VBMT 35graders skär för finbearbetning
 • 3 mm stickstål, räckvidd min. 6 mm
 • 20 mm u-borr eller normal borr, räckvidd min. 65 mm
 • gängstål bit med 1,5 mm stigning

Invändig svarvning

 • bom för invändig svarvning med 16 mm skaft  räckvidd min. 35 mm

Mätutrustning

 • Utvändig mikrometer  0–25 mm, 25–50 mm, 50–75 mm
 • Radietolk R1-R5
 • 3-punktsmikrometer 20–25 mm, 30–40 mm, 40–50 mm
 • Skjutmått 0–150 mm
 • Passbitar serie 0-20 mm
 • Gängmikrometer för 1,5 mm gänga 25-50 mm
 • indikatorklocka med fot
 • Ytkvalitetstester

Modul 2/CNC-fräsning

Upgift

I CNC-fräsningen ska den tävlande göra ett NC-program, nödvändiga maskininställningar och fräsningar av stycket på det arbetsstycke som hen tillverkat och domaren stämplat. På stycket görs fräsning av formen, borrning, gängning med tapp, fasettfräsning och fräsning av ficka. Den tävlande ska under tävlingens gång fylla i det mätningsprotokoll som finns på ritningen. Vid programmeringen får man använda CAS- och CAM-program som används i läroanstalten samt kommunicerande styrningar. Den tävlande får använda en A3-ritning samt en 3D-mall med grundmått som fil.

I tävlingsuppgiften används följande material och apparater, som finns färdigt på tävlingsplatsen:

Verktyg

 • Tappfräsar 6 mm, 8 mm, 12 mm – räckvidd min 30 mm.
 • Planfräs/vinkelfräs
 • Fasettfräs 8-10 mm
 • 6,8 mm borr och M8 gängtapp för bottenhålet
 • Man kan också använda andra verktyg som en 15 mm borr
 • sökverktyg för nollpunkt

Mätutrustning

 • Utvändig mikrometer 25–50 mm, 50–75 mm
 • Skjutmått 0–150 mm
 • Invändig mikrometer 16–20 mm
 • Djupmikrometer 0–25 mm
 • En serie passbitar
 • indikatorklocka med fot
 • ytkvalitetstester

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners