410 Anläggning av grönområde / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 1.2.2023

Torsdag 2.2.2023

Tävlingsplats

Omnia, Esbo

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tidtabell för semifinaldagen är kl. 9-16.

Material och utrustning

Den tävlande har tillgång till vanligt betong-, naturstens- och trämaterial samt arbetsredskap och maskiner inom anläggning av grönområde. Grenområdet är Omnias grönområdeshall med sandbotten. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

  • fotoförsett identitetsbevis
  • personlig skyddsutrustning och arbetskläder som behövs på arbetsplatsen
  • man får ta med egen mottagare för nivålaser samt egen mätutrustning som behövs.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Centrala innehåll i modulerna i semifinalen i anläggning av grönområde är:

  • Betongbeläggning
  • Naturstensbeläggning
  • Träarbete

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 40 %

Kvantitativ bedömning 60 %

Bedömningen är främst kvantitativ, såsom måttnoggrannhet, lodräthet, bredd-, längd- och korsmått. I bedömningen av den färdiga uppgiften noterar man också det allmänna intrycket samt Mästare-teman företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Naturstensbeläggning

Uppgift

Naturstensbeläggning.

Modul 2/Betongbeläggning

Uppgift

Betongbeläggning.

Modul 3/Träarbete

Uppgift

Träarbete.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners