411 Infrastrukturbyggande

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom byggnadsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är schaktningsmaskinförare, schaktare, stenmontör och husbyggare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i byggnadsbranschens företag på bygg- eller renoveringsbyggplatser, i uppgifter med nybyggnad och underhåll av vatten- och energiförsörjningsnät, hos kommunen i uppgifter med montering av regnvatten- och avloppsvattensystem, som ledare av schaktningsarbeten, i arbeten med mätning och märkning av jordbyggnadsobjekt, eller som självständig yrkesutövare.

#mästare2023 #infrastrukturbyggande #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En schaktningsmaskinförare arbetar för det mesta som chaufför för en grävmaskin eller en hjullastare. Arbetsobjekten kan vara arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande, väg- och gatubyggnadsarbeten och grundarbeten vid anläggning av gårdsplaner, schaktningsarbeten vid kabeldragningar och arbeten med skötsel av trafikområden.  

Schaktningsmaskinförarens yrke förutsätter planerings- och organisationsförmåga samt noggrannhet och tålamod. Arbetet kräver att man kan anpassa sig till olika slags arbetssituationer och även till omväxlande väderförhållanden. Maskinföraren ska kunna utför arbetet självständigt, men också klara av arbete i grupp. 

Tävlingsarbetet kräver att man har vanliga färdigheter som schaktningsmaskinförare.  De tävlande ska på ett säkert sätt kunna utföra konstruktioner enligt ritningar och arbetsbeskrivningar samt själva bestämma en vettig ordningsföljd för arbetena. Den färdiga arbetshelheten ska vara i enlighet med god byggnadssed. 

Tävlingen är en individuell tävling. Den tävlande har vid behov tillgång till en assistent som arrangören tillhandahåller.

Krav på kunnande

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom byggnadsbranschen, kravnivån berömliga i examensdelen Arbete som schaktningsmaskinförare.

De tävlande ska behärska schaktningsmaskinförarens arbete i sin helhet. De ska kunna utföra konstruktioner eller delar till dem enligt ritningar och arbetsbeskrivningar. De ska behärska de mätningsarbeten som behövs i olika arbetsskeden. De ska känna till egenskaperna för de jord- och stenmaterial och andra material som behövs vid schaktning så att de kan arbeta i enlighet med uppställda kvalitetskrav gällande byggnadsarbetet. 

De kan arbeta säkert och beakta den egna och arbetsmiljöns säkerhet. De arbetar som ansvarsfulla chaufförer för dyra arbetsmaskiner. 

Vid bedömning av nivån på yrkesskickligheten fäster man uppmärksamhet vid att arbetssäkerheten iakttas, dagliga kontroller av schaktningsmaskinen, arbetspunktens ordning/snygghet, yrkeskunnande i arbetets utförande och ordningsföljd, att de olika arbetsskedena i byggnadsarbetet utförs enligt kvalitetskraven och att hållbar utveckling beaktas under tävlingen. 

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Ari, Granroth, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
  • Juha, Haanpää, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
  • Kai, Niemelä, Ylä-Savon ammattiopisto  
  • Jere, Hänninen, GRK Infra OYJ  
  • Antti, Knuutila, INFRA ry 
  • Riku, Suojala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia  
  • Ahti, Kaskela, Turun ammatti-instituutti  
  • Mika, Lindholm, Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto Ekami 

”Schaktaren hanterar flera olika verktyg”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners