604 Laborant / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 1.2.2023

Torsdag 2.2.2023

Tävlingsplatser

 • Koulutuskeskus Salpaus, Lahti
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampere

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Tävlingstid för utförandet är ca 4 timmar. Man får instruerad bekanta sig med tävlingsutrymmet 30 min. före själva tävlingen börjar.

Material och utrustning

 • reagenser och kemikalier som behövs  
 • behövliga glasvaror bl.a. erlenmeyerkolvar, dekanterglas, mätflaskor, pipetter 
 • analysvåg   
 • glasbyrett, 25 ml eller 50 ml 
 • värmeplatta 
 • magnetblandare   
 • skyddshandskar 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • laboratorierock (eventuella texter på rocken ska täckas) 
 • skyddsglasögon  
 • kalkylator  
 • märkningstusch 
 • kulspetspenna 
 • sakliga skor (täckta, fastsättning även bakom hälen). 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I semifinalen har de tävlande i uppgift att bestämma metallhalten med komplexometrisk titring.

Den tävlande har i uppgift att bestämma metallhalten i ett prov med komplexometrisk titring. I arbetet ingår bl.a. behövliga lösningsberäkningar, tillverkning av lösningar, hantering av prover, att utföra analys, uträkning och bedömning samt rapportering av resultat. 

Bedömningen baserar sig på examensdelen grundläggande arbeten i laboratorier i grundexamen inom laboratoriebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet.

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 10 %

Kvantitativ bedömning 90 %

Vid bedömningen beaktas också Mästare-tävlingens gemensamma teman företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Planering av arbetet och behärskande av helheten

Bedömning

Max. 10 p.

Modul 2/Arbetets utförande

Bedömning

Max. 45 p.

Modul 3/Informationshantering, behandling av resultat, rapportering

Bedömning

Max 20 p.

Modul 4/Resultatens riktighet

Bedömning

Max. 15 p.

Modul 5/Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Bedömning

Max. 10 p.

Evenemangets huvudsamarbetspartners