201 CAD-planering / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 31.1.2023

Tävlingsplats

Lappia, Tornio

Omnia, Espoo

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingsdagens preliminära tidtabell. Ändringar kan komma. Tävlingstiden är sammanlagt 5h 15 min.

Kl. 9.00 Anmälan

Kl. 9.15 Anvisningar och installation av drivrutiner

Kl. 9.30 Anvisningar för 2D-uppgiften i Teams

Kl. 9.45 2D-uppgift

Kl. 12.00 Uppgiften inlämnas och lunch

Kl. 12.45 Anvisningar för 3D-uppgiften i Teams

Kl. 13.00 3D-uppgiften börjar

Kl. 16.00 Uppgiften inlämnas

Material och utrustning

De tävlande ska ha tillgång till en CAD-arbetsstation med följande program installerade (versioner 2020 eller nyare): 

  • AutoCAD 
  • Inventor
  • Office. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

  • fotoförsett identitetsbevis
  • anteckningsredskap 
  • kalkylator 
  • vinkelmått  
  • skjutmått   
  • vid behov en egen datamus. 

Den tävlande ser själv till att lämna in drivrutiner för musen så den kan installeras före tävlingen.   

Böcker, manualer och andra skriftliga material är tillåtna under tävlingen. Digitalt material är inte tillåtet. Den tävlande får inte ansluta någon apparat till datorn utan tillstånd av domaren. 

Man får lyssna på musik endast via musikspelare. Att lyssna via telefon är förbjudet.  Mobiltelefonerna samlas in för den tid tävlingen pågår. 

Frågor och svar ges via Teams till alla tävlande samtidigt. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Bedömningen baserar sig på examensdelarna Arbete inom industriplanering och Skapande och utskrift av 3D-modell. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Kvalitativ bedömning 10 % 

Kvantitativ bedömning 90 %  

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Programmet AutoCad

Uppgift

Skapa 2D-bilder av ett givet stycke. Utgångsinformation ges.

Poäng: 40 p. 

Tid för uppgiften: 135 min

Modul 2/Programmet Inventor

Uppgift

3D-modellering av en hopmontering och dess delar, skapa ritningar och producera ett presentationsmaterial.  

Poäng: 60 p.   
Tid för uppgiften: 180 min 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners