203 Mediaplanering / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 31.1.2023

Tävlingsplats

Genomförs på distans i de tävlandes läroanstalter.

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingsdagens preliminära tidtabell. Ändringar kan komma. Tävlingstiden är sammanlagt omkring 5 timmar.

Kl. 9.00 Uppgiften ges

Kl. 9.30 Modul 1

Kl. 11.30 Lunch

Kl. 12.30 Modul 2

Kl. 15.00 Slutsummering

Material och utrustning

Följande utrustning och arbetsredskap finns på tävlingsplatsen: 

  • dator (PC/MAC) och nätförbindelse 
  • Adobe CC-program (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Premiere Pro) 
  • fonturval som finns (fonterna ska vara lämpliga för kommersiellt bruk) 
  • printer. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

  • fotoförsett identitetsbevis
  • skisseringsredskap, pennor och papper 
  • hörlurar för att lyssna på anvisningar och musik. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Den tävlande har i uppgift att planera en marknadsföringsprodukt, där text, grafik och bilder används. Materialet produceras så det är digitalt och tryckfärdigt.

I arbetet ska man använda givna texter, bildmaterial och logon samt skapa grafik som passar temat. Text- och bildmaterialet ska justeras trycktekniskt korrekt. Filerna ska namnges och sparas så att vem som helst kan fortsätta arbetet utan problem. Slutprodukten ska vara användningsklara filer och utskrifter.

Bedömningen baserar sig på examensdelar i grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 30 %

lämplighet för målgruppen och användningsändamålet samt val av bilder

idérikedom, originalitet och användning av färger

estetisk balans/typografi och kvalitet på läsbarheten

produktens visuella kvalitet.

Kvantitativ bedömning 70 %

användning och val av program

användning av bilder och bildernas tekniska kvalitet

användning och behärskande av vektorgrafik

iakttagande av anvisningar

kvaliteten på filer och hanteringen av filer.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Tips på hur man kan förbereda sig för tävlingen

Du kan träna på förhand på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finland rf:s uppgiftsbank

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners