P3 Affärsverksamhet / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 31.1.2023

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplats

Yrkesinstitutet Luovi, Joensuu

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingsuppgifterna utförs kl. 9-16. Noggrannare tidtabell meddelas i semifinalinbjudan.

Material och utrustning

Tävlingsarrangören reserverar till tävlingsplatsen arbetsredskap samt tävlingsmaterial, möbler, telefon samt pris- och andra etiketter som behövs i uppgiften.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

  • fotoförsett identitetsbevis
  • arbetskläder som den egna läroanstalten gett med
  • egen mobil och laddare
  • personliga hjälpmedel som behövs i tävlingen, förutsatt att man meddelat om detta på förhand eller reglerna godkänner dem.
  • om man vill får man ta med sig matsäck och något eget tidsfördriv.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävling är individuel. Semifinalen består av en individuell uppgift och en gruppuppgift.

I tävlingen deltar specialstuderande som avlägger yrkesinriktade examensdelar enligt nationella eller anpassade mål.

I uppgiften beaktas kundbetjäningsförmåga, färdigheter att arbeta i en arbetsgemenskap, kommunikationsförmåga samt grundläggande kunskaper i butiksarbete.

Bedömningen baserar sig på obligatoriska examensdelar i grundexamen i affärsverksamhet. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån nöjaktiga (N1) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 30 %

Kvantitativ bedömning 70 %

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Upgift

Tid för uppgiften: 6 h

Poäng: 12 p

Modul 2

Upgift

Tid för uppgiften: 15 min.

Poäng: 10 p.

Modul 3

Upgift

Tid för uppgiften 30 min.

Poäng: 78 p.

Tips på hur man kan förbereda sig för tävlingen

Kolla in

Du kan träna på förhand på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finland rf:s uppgiftsbank.

Evenemangets huvudsamarbetspartners