P5 Logistik / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 31.1.2023  

Onsdag 1.2.2023

  
Torsdag 2.2.2023
  

Tävlingsplatser

Logitri Oy

Högberginhaara 10,
04360 Tuusula

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Tävlingen genomförs kl. 9-16.

Material och utrustning

I tävlingen används följande material och apparater: 

 • truck 
 • pallförflyttarvagn   
 • produkter som tas emot  
 • produkter som läggs in på hyllor  
 • penna    
 • säkerhetskniv  
 • anteckningsblock 
 • Excel 
 • kalkylator 
 • emballageplast  
 • dator  
 • Wücon-skåp. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • arbetskläder och skyddsskor som den egna läroanstalten gett 
 • egna anteckningsmaterial om man så vill.

Det är tillåtet att använda personliga hjälpmedel under tävlingen förutsatt att man meddelat om detta på förhand och reglerna godkänner dem.  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingen är en individuell tävling, där den tävlande tävlar under en dag. I vilken ordning uppgiften utförs varierar från tävlande till tävlande utgående från tidtabellerna.   

Arbetsuppgifterna utgör grundläggande kunnande i lagerservice, och den tävlandes förmåga att hantera gods och dokument beaktas i dem. Målet är att uppgiften ska utföras som en logisk helhet. Uppgiften utförs som en enda prestation. 

Innan prestationen inleds förklaras innehållet och kraven i uppgiften samt de centrala föremålen för bedömning för de tävlande och de får en kort introduktion om detta. 

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i Grundexamen i logistik, kompetensområdet för lagerservice samt på arbetslivets kunskapskrav. Bedömningsskalan är G3-nivå.  Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov. 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

I bedömningen fästs uppmärksamhet vid arbetets planmässighet, beaktande av arbetssäkerheten, rätta arbetssätt samt ett omsorgsfullt slutresultat.  Arbetsprestationen bedöms helhetsinriktat och mångsidigt. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1

Uppgift

Mottagning, registrering och hyllinläggning av ankommande gods. Tävlingstiden är 50 minuter. Uppgiften är att ta emot en last som anlänt och utföra mottagningsgranskning samt registrera ankomsten i Excel. Efter mottagningen läggs godset in på hyllor. En del av den utrustning som används finns i Wücon-skåpet. 

Utrustning som används i uppgiften:  

 • penna   
 • anteckningsblock 
 • dator 
 • Excel 
 • pallförflyttarvagn 
 • skjutmasttruck  
 • säkerhetskniv 
 • arbetshandskar 
 • emballageplast 
 • kalkylator 
 • Wücon-skåp 
 • egna arbetskläder och skyddsskor, 

Arbetsuppgifterna i logistik bedöms som en helhet i takt med att arbetsmomenten framskrider. 

Bedömningskriterier 

 • att bekanta sig med arbetsanvisningar och arbetsredskap 5 p. 
 • hantering av mottagningsdokument 15 p. 
 • registrering av ankomstinformation i bokföringen 15 p. 
 • iordningsställande av arbetspunkten efter arbetet 5 p. 
 • förberedelser av hyllinläggningsarbetet 10 p. 
 • kontroll av fordonet före körning 5 p. 
 • arbete med truck 20 p. 
 • hyllinläggning av produkter 10 p. 
 • återvinning och sortering av avfall 10 p. 
 • självbedömning och utveckling av det egna arbetet 5 p. 

Poäng: 100 p. 

Tid för uppgiften: 50 min. 

Tips på hur man kan förbereda sig för tävlingen 

Kolla in

Du kan träna på förhand på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finland rf:s uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners