305 Närvårdare / Semifinal

Tid

Tisdag 31.1.2023

Tävlingsplatser

Jedu 
Oulaisen kampus
Kuntotie 2 
86300 Oulainen 

Sampo 
Lappeenrannan toimipiste 
Armilankatu 40 
53101 Lappeenranta 

Sakky 
Kuopion kampus 
Hehkukatu 1 
70210 Kuopio

Sakky
Varkauden kampus
Osmajoentie 75
78210 Varkaus

Turun ammatti-instituutti TAI 
Råggatans campus 
Råggatan 8 B-D 
20720 Åbo  

Semifinal-koordinatorer

Tidtabell

Tävlingsdagens preliminära tidtabell.  Ändringar kan komma. Tävlingstiden är sammanlagt omkring 4 timmar. 

Kl. 9.00 Anmälning och info om tävlingsdagen 

Kl. 9.30-15.30 Tävlingstid 

Kl. 15.30 Resultat och dagen avslutas 

Material och utrustning 

Tävlingsarrangören reserverar lämplig utrustning för alla uppgifter till tävlingsplatsen.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

  • fotoförsett identitetsbevis 
  • arbetsskor 
  • namnskylt med nål  
  • lämpliga kläder för tävlingen.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Bedömningen baserar sig på examensdelarna att främja utveckling och delaktighet och att främja välbefinnande och funktionsförmåga i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Inom kompetensområdet för utbildning till akutvårdare på grundnivå är motsvarande examensdelar att främja hälsa, trygghet och välbefinnande och att upprätthålla och främja funktionsförmågan. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Kvalitativ bedömning 3 % 

Kvantitativ bedömning 97 %  

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Handledning av ungdomar

Uppgift

Den tävlande planerar och genomför handledningsverksamhet för en ungdomsgrupp.

  • Tid för uppgiften: 1 h 20 min.
  • Maxpoäng: 30 p.  

  

Modul 2/Hemvårdsuppgift

Uppgift

Den tävlande utför i hemvårdsmiljö en funktionell vård- och handledningsuppgift som har med närvårdarens arbete att göra. 

  • Tid för uppgiften: 1 h 20 min.
  • Maxpoäng: 40 p. 

Modul 3/Teoriuppgift

Uppgift


Den tävlande utför mångsidiga skriftliga uppgifter där behärskandet av det teoretiska kunnandet inom följande områden bedöms: näring, läkemedelsbehandling, folksjukdomar, terminalvård, kroppens uppbyggnad och funktioner, småbarnspedagogik, hållbar utveckling och socialbranschen. 

  • Tid för uppgiften: 1 h 20 min.
  • Maxpoäng: 30 p. 

Tips på hur man kan förbereda sig för tävlingen 

Tips

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som finns i Skills Finland rf:s uppgiftsbank.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners