309 Hästskötsel / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplats 

Harjun oppimiskeskus

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Preliminär tidtabell för semifinaldagen är kl. 9-15. 

Material och utrustning

Tävlingen arrangeras i Oppimiskeskus Harjus utrymmen och stallmiljö. För alla tävlande reserverar tävlingsarrangören utrustning, redskap och tillbehör som behövs för visning av hästen och rengöring av boxen.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • egen utrustning som lämpar sig för hantering och skötsel av hästar. Även hjälm och skyddsskor hör till den tävlandes utrustning. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I semifinalen genomförs delen i visning av häst parvis. De övriga uppgifterna genomförs individuellt. 

Bedömningen baserar sig på obligatoriska examensdelar i grundexamen i hästskötsel. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Kvalitativ bedömning 3.6 % 

Kvantitativ bedömning 96.4 %  

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Visning av häst

Uppgift

Den tävlandes uppgift är att visa hästen enligt Hippos utställningsanvisningar för finska hästar och varmblodstravare. Hästen behöver inte flätas. I par görs hästen i ordning inför visningen. 

 • Förberedelse av hästen inför visningen 5 p. 
 • Förmåga att samarbeta i par 5 p. 
 • Hantering av hästen 8,5 p. 
 • Visning av rörelser 6 p. 
 • Visning av hästens uppbyggnad 5,5 p.  
 • Eget uppträdande 6 p 
 • Arbetssäkerhet 6 p. 
 • Sammanlagt max. 42 p.  

Modul 2/Rengöring av box

Uppgift

Den tävlande har i uppgift att rengöra boxen för sin anvisade häst.  

 • Hästen leds ut ur boxen, 4 p.   
 • Borttagande av gödsel, 5 p. 
 • Borttagande av urin  5 p. 
 • Rengöring av foder- och vattenkoppar, 4 p.  
 • Mängden torrströ, 4 p 
 • Flinkhet, 4 p. 
 • Arbetets slutresultat, 4 p. 
 • Ergonomi  4 p. 
 • Arbetssäkerhet 4 p. 
 • Bedömning av hästens hälsa 4 p. 
 • Sammanlagt max. 42 p. 

Modul 3/Identifiering av foder samt kvalitetsbedömning

Uppgift

Den tävlande ska identifiera givna foder och bedöma fodrens kvalitet. 

 • Identifiering av foder, 6 p.  
 • Fodrets kvalitet, användbarhet och viktbedömning, 10 p.  
 • Sammanlagt max. 16 p.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners