315 Välfärdsteknologi / Semifinal

Tid

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplatser

 • Tredu, Tammerfors
 • StadinAO, Helsingfors

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 4 h kl. 9-16.

Material och utrustning

 • Bärbar dator
 • Bee-Bot golvrobot.

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen och på studier i den valbara examensdelen att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi.

Examensbenämning i grundexamen är närvårdare och akutvårdare på grundnivå.

Bedömningen baserar sig på kraven på kunnande i Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, de obligatoriska examensdelarna och den valbara examensdelen Att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Genomförande av ett distansbesök inom hemvården

Upgift

Genomförande av ett distansbesök för en äldre klient inom hemvården.

 • Tid för uppgiften: 1,5 h
 • Poäng: 40 p.

Modul 2/Användning av Bee-Bot -anordningar

Upgift

Användning av Bee-Bot -anordningar vid handledning av en klientgrupps verksamhet.

 • Tid för uppgiften: 1,5 h
 • Poäng: 40 p.

Modul 3/Video om användning av välfärdsteknologi  – flervalsuppgift

Upgift

Utgående från en video som presenterar välfärdsteknologiska anordningar ska en flervalsuppgift skriftligt besvaras.                                       

 • Tid för uppgiften: 1 h
 • Poäng: 20 p.

Evenemangets huvudsamarbetspartners