406 Elinstallation / Semifinal

Tävlingstid

Idensalmi 30.1.2023

Idensalmi 1.2.2023

Helsingfors 31.1.2023

Helsingfors 1.2.2023

Helsingfors 2.2.2023

Tävlingsplatser

 • YSAO, Idensalmi
 • Practicum, Helsingfors

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Noggrannare tidtabell för dagen meddelas senare. Tävlingstiden är 6 timmar.

Material och utrustning

 • Installationstillbehör
 • vanliga belysnings- och installationsanordningar
 • allmänna installationskablar för låghusfastigheter, t.ex. MMJ, MCMK, AMCMK, vid yt-/infällda installationer samt vid installationer inom- och utomhus
 • centraler och centraltillbehör för låghusfastigheter.

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • skisseringsredskap, pennor och papper 
 • penna som passar för märkning av komponenterna på centralens lock 
 • mätare för ibruktagningsbesiktning 
 • utrustning som passar för märkning av ledningar, t.ex. etikettskrivare, märkningsremsor och märkningsfickor för kablar.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Innehållet i tävlingsuppgifterna inriktas på arbetsuppgifter som mäter yrkesfärdigheterna i den breda arbetsbeskrivningen för en elmontör. Uppgifterna har utarbetats så att de så mycket som möjligt skulle påminna om en elmontörs verkliga arbetsuppgifter. Arbetsuppgiften är att installera en helhet enligt planerna så att den kan tas i bruk och att instruera hur arbetet ska användas. 

Om du råkar ut för något problem i arbetet ska du vända dig till domarna för att komma vidare med uppgiften.  Frågor om arrangemangen påverkar inte bedömningen.  Frågor om det egentliga installationsarbetet kan påverka bedömningen.

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

De som ansvarar för semifinalen presenterar bedömningsområdena och betoningarna. I bedömningen har man strävat efter att betona de viktigaste sakerna med tanke på funktionen. Som domare fungerar i regel samma personer varje tävlingsdag för att bedömningen ska vara så rättvis som möjligt.

Om arbetssäkerheten och säkerheten vid elarbetet hotas påpekar domaren detta.  Om du fortfarande riskerar säkerheten efter tillsägelsen, måste domaren avbryta arbetet och din prestation kommer att diskvalificeras.

Exempel på bedömningen:

 • Arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete 12 p.   
 • Ibruktagande, testning och funktion 16 p.
 • Mått och utseende 24 p.
 • Installation av anordningar och kabelvägar 12 p.
 • Ledningsdragningar och anslutningar 12 p.
 • Kundservice och dokumentation 14 p.
 • Hållbar utveckling och företagsamhet 10 p.
  • Sammanlagt 100 p.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Upgift

Arbetsuppgiften är att installera en helhet enligt planerna så att den kan tas i bruk och att instruera hur arbetet ska användas. 

Planen innehåller följande dokument      

 • planritning   
 • centralschema 1,2 och 3
 • uppgiftsbeskrivning 
 • kretsschema. 

I arbetet installeras en gruppcentral samt belysning och styrning av den. 

Vid installationen ska SFS6000-standardserien (2017) samt god installationssed följas. Fästningsmellanrummet med spik- och skruvklammer vid våg- och lodrät installation är 0,17 – 0,22 m. Den första klammern installeras 5-10 cm från uttag, elkopplare, dosa eller kabelkrök. Tryckknapp, belysningsströmbrytare 1000 mm och uttag installeras på 200 mm höjd från golvet. Installationshöjden för fördelningsdosor, armaturer och värmeanordningar anges noggrannare i planritningen. Kabelinstallationssystemet anges i planritningen, ytinstallation, ledningskanal, kabelränna eller motsvarande. 

Arbetslista 

 • Gruppcentralen kompletteras med kontaktor och styrningskopplare
 • Installation av belysning 
 • Installation av rörelsedetektor 
 • Uppdatering av ritningar och vid behov görs tilläggsritningar. 

Märkning 

Dvärgbrytare, jordfelsbrytare, reläer o.d. komponenter märks på centralens lock med texter enligt centralschemat. Ledningarna märks med gruppbeteckningar, beteckningen i centraländan t.ex. 1.1.-1.3. och apparaterna märks med motsvarande adresser t.ex. RK_1.1.-1.3. Vid märkningen ska man använda märkningar som är avsedda för märkning av kabel. 

Dokument 

Till kunden överlämnas ritningar och besiktningsprotokoll över det färdiga arbetet. Ritningarna och dokumenten överlämnas med ändringsmarkeringar. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners