411 Infrastrukturbyggande / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 1.2.2023

Torsdag 2.2.2023

Tävlingsplatser

YSAO
Takojantie 9
70900 Toivala

Keuda
Paroninkuja 20
04920 Saarentaus

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingen genomförs kl. 9-16. Tävlingstiden är sammanlagt 4 timmar.

Material och utrustning

I tävlingen används följande material och apparater:

 • Tamtron Power 300i (YSAO. För Keudas del ges information senare)
 • Novatron XsitePRO
 • Schaktningsmaskiner och olika slags tilläggsutrustning i maskinerna
 • Nivålaser med tillbehör
 • Tenstar simulator
 • Normala verktyg som krävs vid service av schaktningsmaskiner
 • Frågeformulär, ritningar, kalkylator, anteckningsredskap och skalstock.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • lämpliga arbetskläder i varselfärg för arbete utomhus (enligt förordningen EN 471 eller EN ISO 20471), skyddsskor och annan personlig skyddsutrustning och utrustning som behövs på en byggarbetsplats och i servicearbete.
 • Nivålaser och utrustning för användning av lasern (finns också färdigt på tävlingsplatsen)
 • egna andningsskydd och engångsskyddshandskar.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Bedömningen baserar sig på examensdelarna Att arbeta på en byggarbetsplats och Arbete som schaktningsmaskinförare samt Användning av schaktmaskin, maskintyp 1 i Grundexamen inom byggnadsbranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensdelen Arbete som schaktningsmaskinförare i Grundexamen inom byggnadsbranschen.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvalitativ bedömning 20 %

Kvantitativ bedömning 80 %

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Tolkning av ritningarna och grunderna för arbetets genomförande

Upgift

I uppgiften ska man besvara frågor på tävlingsblanketterna gällande tolkningen av ritningar samt frågor gällande allmän kunskap inom branschen. Läsningen av ritningar utgör normal tolkning av planer som används på byggplatser. Frågorna har att göra med kännedom om byggnadsbranschen, säkert arbetssätt och schaktningsmaskinernas teknik och användning.

Poäng: 25 p.

Modul 2/Användning av grävmaskin, simulation och grunderna i maskinstyrning

Upgift

I uppgiften är målet en professionell maskinhantering och behärskande av grunderna i att använda maskinstyrningsorganet. Tävlingsuppgiften genomförs med en Tenstar simulator och Novatron XsitePRO mätutrustning. Uppgiften utförs enligt de anvisningar som simulatorn/funktionären ger.

Poäng: 25 p.

Modul 3/Användning av schaktningsmaskiner

Upgift

I uppgiften är målet en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för både föraren och maskinen i arbetsuppgifter i anslutning till användningen av schaktningsmaskiner. Den tävlande ska med en hjullastare lasta en last på en lastbil enligt lastförmågans vikt och skriva ut en fraktsedel.

Sedan går den tävlande över till en grävmaskin, med vilken stenmaterial ska utjämnas till en given höjd. För bestämning av höjdläget ska den tävlande använda en nivålaser. I uppgiften granskas inte maskinen före användning.

Poäng: 25 p.

Modul 4/Daglig och förebyggande service

Upgift

I uppgifterna bedöms den tävlandes kännedom om maskinen samt förmåga att ha en verksamhet som är arbetssäker, systematisk, omsorgsfull och i enlighet med hållbar utveckling.

Poäng: 25 p.

Evenemangets huvudsamarbetspartners