P4 Rengöringsservice / Semifinal

Tävlingstid

Torsdag 2.2.2023

Tävlingsplatser

Koulutuskeskus JEDU
Oulaistenkatu 7,
86300 Oululainen

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Tävlingen genomförs kl. 9-16. Noggrannare tidtabell för dagen klargörs på tävlingsdagen.

Material och utrustning

I tävlingen används följande material och apparater:

 • städvagn, städredskap och rengöringsmedel
 • kombiskurmaskin: i-mop XL Basic- kombiskurmaskin, produktkod 7200000B.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • arbetskläder, skor och personlig skyddsutrustning som den egna läroanstalten godkänner.

Användningen av arbetskläder, skor och personlig skyddsutrustning utgör en del av tävlingsuppgiftens bedömning. Det är tillåtet att använda personliga hjälpmedel under tävlingen förutsatt att man meddelat om detta på förhand och reglerna godkänner dem.  Det är förbjudet att använda mobiltelefon under tävlingen.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingen är en individuell tävling. Före tävlingsuppgiften inleds informeras de tävlande ännu kort om innehållet och kraven i uppgiften samt de centrala föremålen för bedömning. 

I tävlingsuppgiften uppvisas grundläggande kunnande inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Huvudvikten ligger vid att uppgiften utförs på rätt sätt samt vid slutresultatet. 

Den tävlande har möjlighet att vid behov be om hjälp. Den tävlande underrättas om hur handledning leder till poängavdrag vid bedömningen. Om den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen vid behov avbrytas.

Efter tävlingsprestationen utvärderar den tävlande sin prestation, varefter domarna ger respons på arbetet.

Bedömningen baserar sig på examensdelar i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån nöjaktiga (N1) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 30 %

Kvantitativ bedömning 70 %

I arbetet ska den tävlande beakta arbetssäkerhet, ergonomiskt arbetssätt, företagsamhet samt hållbar utveckling. Den tävlande ska i sin verksamhet också beakta arbetets kundservicekaraktär.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Uppgift

 • Den tävlande ska med i-mop XL Basic kombiskurmaskin utföra underhållsstädning i läroanstaltens utrymmen. De tävlande introduceras i användningen av i-mop kombiskurmaskinen.  I-mop är klar att användas för alla tävlande, dessutom används illustrerade städmaskinsanvisningar.
 • Den tävlande bekantar sig med de givna uppgifterna och utrustar städvagnen eller reserverar arbetsredskap samt väljer rengöringsmedellösningar enligt ändamålet. Uppgiften innehåller återvinning av arbetsstationens avfall.
 • Den tävlande ska utföra arbetet inom given tid enligt uppgiften i underhållsstädning.
 • Till sist ska den tävlande rengöra sina använda maskiner och städredskap.

Bedömningskriterier

 • Arbetets inledning 15 p.
 • Arbetsutförande i objektet 30 p.
 • Ergonomi och arbetssäkerhet 15 p.
 • Hållbar utveckling 10 p.
 • Företagsamt agerande i arbetet 5 p.
 • Arbetets kvalitet 20 p.
 • Självbedömning 5 p.

I bedömningen fästs uppmärksamhet vid arbetets planmässighet, användning av kombiskurmaskinen, rätta arbetssätt beaktande av arbets- och kundsäkerhet samt ett omsorgsfullt slutresultat. Arbetsprestationen bedöms helhetsinriktat och mångsidigt.

Tid för uppgiften: 40 min

Poäng: 100 p.

Evenemangets huvudsamarbetspartners