P2 Fastighetsskötsel / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 31.1.2023

Onsdag 1.2.2023

Torsdag 2.2.2023

Tävlingsplats

 • Sakky, Kuopio
 • Tredu, Tammerfors

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Tävlingen genomförs kl. 9-16.

Material och utrustning

Tävlingsarrangören skaffar de arbetsredskap och tävlingsmaterial som behövs i uppgiften.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • den egna läroanstaltens skyddskläder, skyddsglasögon, handskar och skyddsskor

Personliga hjälpmedel ska meddelas på förhand. Om man så vill kan den tävlande ta med sig eget mellanmål.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I tävlingsuppgiften uppvisas grundläggande kunnande i fastighetsskötsel, och huvudvikten ligger vid att uppgiften utförs på rätt sätt samt vid slutresultatet.

Den tävlande bekantar sig med uppgifterna, väljer rätt arbetsredskap, tilläggsutrustning samt metoder. Hen utför uppgiften som en logisk helhet så att de arbeten som meddelats är klara och arbetspunkten är städad och uppredd inom utsatt tid. 

I arbetet ska den tävlande beakta arbetssäkerhet, ergonomiskt arbetssätt samt hållbar utveckling. Den tävlande ska i sin verksamhet också uppmärksamma arbetets kundservicekaraktär.

Den tävlande har möjlighet att vid behov be om hjälp. Den tävlande underrättas om hur handledning leder till poängavdrag vid bedömningen.

Ifall den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen vid behov avbrytas. Efter tävlingsprestationen utvärderar den tävlande sin prestation, varefter domarna ger respons på arbetet.

Bedömningen baserar sig på examensdelarna i kompetensområdet för fastighetsskötsel i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån nöjaktiga i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Bedömningen baserar sig på kvantitativ och kvalitativ bedömning. I uppgiften ingår två moduler. Huvudsakliga bedömningskriterier i uppgiftsmodulerna är:

 • arbetets inledning 
 • arbetets utförande och företagsamhet
 • hållbar utveckling 
 • planmässigt, flexibelt ekonomiskt arbetssätt och framskridande 
 • återvinning och sortering av avfall  
 • ordning och reda i arbetsmiljön 
 • ergonomi och arbetssäkerhet 
 • arbetsställningar i olika arbetsskeden
 • hantering av (grepp om) arbetsredskap och delar 
 • arbetssäkerhet och säker hantering av arbetsredskap 
 • arbetets kvalitet 
 • självbedömning 
 • inställning till det egna arbetet och utvärdering av det 
 • utveckling.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1

Uppgift

I tävlingsuppgiftens första modul ska den tävlande enligt examensdelen Byggnadstekniska reparationsarbeten utföra en fastsättningsuppgift på en plats på en skivvägg enligt givna mått. Den tävlande ska välja lämplig fastsättningsmetod och beakta principerna för arbetssäkerhet, ekologiskhet och en ansvarsfull verksamhet.  Bedömningsgrunderna i uppgiften baserar sig på bedömningskriterierna berömliga i examensdelen Byggnadstekniska reparationsarbeten.

Poäng: 50 p.

Tid för uppgiften: 1 h.

Modul 2

Uppgift

I tävlingsuppgiftens andra modul hör uppgiften till examensdelen Underhåll av VVS-system och uppgiften är att utföra en monteringsuppgift i ett avloppssystem. I uppgifterna beaktas allmänt arbetsutförande (prydlighet, kundorientering, arbetets framskridande), arbetssäkerhet och principerna för en verksamhet enligt hållbar utveckling. Bedömningsgrunderna i uppgiften baserar sig på bedömningskriterierna nöjaktiga i examensdelen Underhåll av VVS-system.

Den tävlande bekantar sig med uppgifterna, väljer rätt arbetsredskap, tilläggsutrustning samt metoder. Hen utför uppgiften som en logisk helhet så att de arbeten som meddelats är klara och arbetspunkten är städad och uppredd inom utsatt tid. 

I arbetet ska den tävlande beakta arbetssäkerhet, ergonomiskt arbetssätt samt hållbar utveckling. Den tävlande ska i sin verksamhet också uppmärksamma arbetets kundservicekaraktär. Före tävlingsuppgiften inleds informeras de tävlande ännu kort om innehållet och kraven i uppgiften samt de centrala föremålen för bedömning.

Poäng: 50 p.

Tid för uppgiften: 1 h.

Evenemangets huvudsamarbetspartners