312 Turism / Semifinal

Tid

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstid för uppgiften är 4–6 timmar kl. 9–16. 

Tid som används för introduktion och utgivning av uppgifter räknas inte in i prestationstiden.

Material och utrustning

De tävlande har 2 datorer / par till sitt förfogande.  Datorerna har internetuppkoppling samt Microsoft Office-programpaket. Tävlingen genomförs via Teams-förbindelse.

Dessutom behöver man ha skisseringsredskap, pennor och papper. I tävlingen får man inte dra nytta av färdiga dokumentunderlag eller egna dokument som man gjort på förhand. Tävlingsprestationerna videofilmas.

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • skisseringsredskap, pennor och papper 
 • arbetsdräkt som den egna läroanstalten godkänner.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingens poängskala är 0–100 poäng. 

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. Bedömningen av tävlingsuppgifterna är endera kvantitativ och/eller kvalitativ. Bedömningen görs av tre domare. I bedömningen används kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna (för B5) i Grundexamen inom turismbranschen.   

I bedömningen används kriterier för följande examensdelar i examensgrunderna för grundexamen inom turismbranschen:  

 • Kundbetjäning inom turismbranschen 
 • Receptionsservice på ett hotell 
 • Genomförande av turisttjänster 
 • Försäljning av resetjänster.  

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Försäljning av resetjänster

Uppgift

Uppgiftens tävlingstid är 2 h för det skriftliga utförandet. Utgående från kundernas önskemål ska tävlingsparet uppgöra en offert och en plan för en dagsutflykt inklusive prissättning.  Kundgrupp, tema, tidtabell och budget klargörs under tävlingsdagen. 

Totalt maxpoäng: 25 p. 

Modul 2/Försäljning av resetjänster

Uppgift

Tävlingsparet har i uppgift att planera en rådgivnings- och handledningsuppgift som ges på tävlingsdagen och att genomföra en kundbetjäningssituation enligt planen. Tiden för att uppgöra planen är 1 timme.  

Planen lämnas inte in och den bedöms inte. Tiden för presentationen är 5 min. I presentationen kan man använda material som man använt i planen. Presentationen videofilmas, inlämnas till domarna och bedöms. 

Totalt maxpoäng: 25 p.

Modul 3/Receptionsservice på ett hotell 

Uppgift

Tävlingsparets uppgift är att fungera som receptionister. Tävlingstiden är 1 timme. I tävlingsuppgiften ingår uppgifter som hör ihop med receptionistens arbete samt kundbetjäning. Uppgifterna preciseras på tävlingsdagen. 

Totalt maxpoäng: 25 p. 

Modul 4/Teoriuppgift om grunderna inom turism 

Uppgift

Frågorna behandlar följande kompetensområden i grundexamen och mål för kunnande in examensdelar inom turismbranschen:  

 • kompetensområdet för inkvarteringstjänster (receptionist),      
 • kompetensområdet för försäljning av resetjänster (reseexpert) 
 • kompetensområdet för turismservice (producent av turismservice). 
 • kundbetjäning inom turismbranschen. 

Frågorna har att göra med turismbranschen på ett omfattande sätt. Förutom ovan nämnda kompetensområden, ingår också frågor om Mästare-tävlingens obligatoriska teman: 

 • företagsamhet 
 • hållbar utveckling 
 • arbetshälsa och arbetssäkerhet.  

Tävlingstiden är 20 minuter. Tävlingsparet ska svara (rätt/fel) på ett antal skriftliga frågor. 

Totalt maxpoäng: 25 p. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners