313 Ekonomiförvaltning / Semifinal

Tid

Torsdag 2.2.2022

Tävlingsplatser

De tävlandes egna läroanstalter.

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingen börjar kl. 9.00 och avslutas kl. 15.00. Under tävlingen hålls en 45 minuters lunchpaus.

Material och utrustning 

För varje tävlande har det reserverats en arbetspunkt och anteckningsredskap.

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • kalkylator 
 • bärbar dator med det bokföringsprogram som ska användas i Modul 1 och MS-Office Excel samt ett e-postprogram.

Säkerställ på förhand att datorn fungerar också i WLAN utanför den egna skolans WLAN-nät. Det är förbjudet att använda mobiltelefon under tävlingen. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier 

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Bokföring

Uppgift

De tävlande gör bokföringen för en månad utgående från ett verifikatmaterial samt ett mellanbokslut med den egna läroanstaltens bokföringsprogram. I uppgiften får man använda Internet, böcker och minnesanteckningar. 

Bedömningskriterier  

 • Försäljningsfakturor, inköpsfakturor och andra verifikat bokförs rätt. 
 • Periodiseringar bokförs rätt.  

Material som inlämnas 

 • Dagbok  
 • Huvudbok  
 • Uträkning av mervärdesskatt   
 • Resultaträkning kontovis  
 • Balans kontovis 

Poäng: 55 p.

Modul 2/Planering av verksamhetens lönsamhet 

Uppgift

 I uppgiften ingår budgetering och/eller kostnadsberäkning och beräkning av nyckeltal för lönsamheten. 

Bedömningskriterier  

 • Budgetering och/eller kostnadsberäkning och beräkning av nyckeltal för lönsamheten.  

Material som inlämnas  

 • Excel-tabell, noggrannare uppgifter om den fås när uppgiften delas ut. 

Poäng: 40 p. 

MOdul 3/Ett informativt meddelande

Upgift

Den tävlande ska skriva ett e-postmeddelande, där hen beskriver behandlingen av bokföringsmaterialet och företagets situation efter att budgeten gjorts upp. E-postmeddelandet skickas till semifinalkoordinatorn och bilagor till det är material som ska inlämnas för uppgifterna i modul 1 och 2.

Bedömningskriterier 

 • Inlämningsmeddelandets innehåll och utseende och hur informativt det är.

Poäng: 5 p.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners