316 Fastighetsskötsel / Final

Finalister

Andreas Korhonen

Savon ammattiopisto

Gervin Kütt

Omnia

Sebastian Lönnqvist

Omnia

Veeti Molander

Omnia

Rasmus Mönkkönen

Savon ammattiopisto

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, evenemangstält

Tidtabell 

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • I tävlingen ska Granlund Manager -programvara användas. 
 • För den tävlande har en dator och koder för arbetsuppdrag (tickets) reserverats. 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • den egna läroanstaltens skyddskläder, skyddsglasögon, handskar och skyddsskor 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

I tävlingsuppgiften uppvisas grundläggande kunnande i fastighetsskötsel, och huvudvikten ligger vid att uppgiften utförs på rätt sätt samt vid slutresultatet.  

Bedömningen baserar sig på examensdelar i kompetensområdet för fastighetsskötsel i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga i examensgrunderna. 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. I tävlingen används både en kvantitativ och en kvalitativ bedömning.  

Huvudsakliga bedömningskriterier i alla uppgiftsmoduler är: 

 • arbetets inledning  
 • planmässigt, flexibelt ekonomiskt arbetssätt och framskridande  
 • företagsamhet 
 • hållbar utveckling  
 • återvinning och sortering av avfall  
 • ordning och reda i arbetsmiljön  
 • arbetsergonomi  
 • arbetssäkerhet och säker hantering av arbetsredskap  
 • arbetets kvalitet  
 • självbedömning  
 • utveckling.  

Vid bedömningen används dessutom en uppgiftsspecifik bedömningsanvisning, enligt vilken föremål för bedömning förutom de ovannämnda är: 

 • behärskande av och kännedom om yrkesterminologin 
 • användning av arbets- och skyddskläder   
 • att bekanta sig med den givna arbetsanvisningen och följa den 
 • beaktande av hållbar utveckling samt ett ekonomiskt arbetssätt  
 • iordningsställande av arbetspunkten och arbetsredskapen efter arbetet   
 • arbetets utförande inom given tid samt arbetets smidighet  
 • inställning till det egna arbetet och en eventuell utveckling av arbetet. 

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Domare

 • Huvuddomare, Heikki Nousiainen, Spesia    
 • Roman Hiisku, Aallokko Kiinteistöpalvelut Duo Service Oy 
 • Aki Savolainen, Sinimäen kiinteistöhoito Oy  
 • Santeri Sannemann, Spesia  

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Uppgift

I tävlingsuppgiftens första modul hör uppgiften till examensdelen Underhåll av VVS-system och uppgiften är att utföra vanliga underhållsåtgärder i ventilationsapparater. 

Den tävlande beaktar principerna för arbetssäkerhet, ekologiskhet och en ansvarsfull verksamhet.  

Modul 2

Uppgift

I tävlingsuppgiftens andra modul ska den tävlande utföra en uppgift enligt examensdelen Byggnadstekniska reparationsarbeten. Reparation/målning av skivvägg  

Den tävlande beaktar principerna för arbetssäkerhet, ekologiskhet och en ansvarsfull verksamhet. 

Modul 3

Uppgift

I tävlingsuppgiftens tredje modul ska den tävlande utföra en uppgift enligt examensdelen Hantering av maskiner inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. 

Utför underhållsarbete på en gräsklippare som kan köras  

 • Byt olja, filter, tändstift 
 • Rengör gräsklipparens klippningsdel 
 • Den tävlande beaktar principerna för arbetssäkerhet, ekologiskhet och en ansvarsfull verksamhet.  

Modul 4

Uppgift

I tävlingsuppgiftens fjärde modul ska den tävlande utföra en monteringsuppgift enligt anvisningarna. 

 • Utför monteringen enligt den givna anvisningen 
 • Den tävlande beaktar principerna för arbetssäkerhet, ekologiskhet och en ansvarsfull verksamhet. 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners