316 Fastighetsskötsel / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 31.1.2023

Onsdag 1.2.2023

Torsdag 2.2.2023

Tävlingsplats

 • Sakky, Kuopio
 • Sedu, Seinäjoki

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 4 h kl. 9-16.

Material och utrustning

Tävlingsarrangören skaffar de arbetsredskap och tävlingsmaterial som behövs i uppgiften.  

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • den egna läroanstaltens skyddskläder, skyddsglasögon, handskar och skyddsskor.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I tävlingsuppgiften uppvisas grundläggande kunnande i fastighetsskötsel, och huvudvikten ligger vid att uppgiften utförs på rätt sätt samt vid slutresultatet.

Bedömningen baserar sig på examensdelarna i kompetensområdet för hemarbetsservice i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Huvudsakliga bedömningskriterier i alla uppgiftsmoduler är:

 • arbetets inledning 
 • arbetets utförande och företagsamhet
 • hållbar utveckling 
 • planmässigt, flexibelt ekonomiskt arbetssätt och framskridande 
 • återvinning och sortering av avfall
 • ordning och reda i arbetsmiljön 
 • ergonomi och arbetssäkerhet 
 • arbetsställningar i olika arbetsskeden
 • hantering av (grepp om) arbetsredskap och delar 
 • arbetssäkerhet och säker hantering av arbetsredskap 
 • arbetets kvalitet 
 • självbedömning 
 • inställning till det egna arbetet och utvärdering av det 
 • utveckling 

Vid bedömningen används dessutom en uppgiftsspecifik bedömningsanvisning, enligt vilken föremål för bedömning förutom de ovannämnda är:

 • behärskande av och kännedom om yrkesterminologin
 • användning av arbets- och skyddskläder  
 • att bekanta sig med den givna arbetsanvisningen och följa den
 • beaktande av hållbar utveckling samt ett ekonomiskt arbetssätt 
 • iordningsställande av arbetspunkten och arbetsredskapen efter arbetet  
 • arbetets utförande inom given tid samt arbetets smidighet 
 • inställning till det egna arbetet och en eventuell utveckling av arbetet.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Upgift

I tävlingsuppgiftens första modul ska den tävlande enligt examensdelen Byggnadstekniska reparationsarbeten utföra en fastsättningsuppgift på en plats på en skivvägg enligt givna mått.

Den tävlande ska välja lämplig fastsättningsmetod och beakta principerna för arbetssäkerhet, ekologiskhet och en ansvarsfull verksamhet. 

Modul 3

Upgift

I tävlingsuppgiftens tredje modul hör uppgiften till examensdelen Skötsel av fastighetstekniska system. Uppgiften är att utföra underhåll/justering av en WC-stol med dubbelspolning.

Evenemangets huvudsamarbetspartners